Disclaimer, Copyrights en Regels

Disclaimer


Receptentabel.nl heeft het recht om op elk moment te stoppen met haar activiteiten. Als dat gebeurt betekent dat, dat bijvoorbeeld alle recepten, forumberichten en alle bijdragen verloren zullen gaan.

Receptentabel.nl mag alle bijdragen van leden onbeperkt en voor onbepaalde tijd gebruiken. Receptentabel.nl mag ook altijd ingezonden informatie of materiaal verwijderen of wijzigen zonder dat daar een reden voor gegeven hoeft te worden. Normaal gesproken zullen we dit niet doen, maar als er leden zijn die zich niet aan de regels houden, hebben we het recht om in te grijpen. We hebben dan ook het recht om deze leden de toegang tot Receptentabel.nl te ontzeggen.

Receptentabel.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of teleurstellingen. De informatie op de site is veelal door derden gecreëerd. Zij hebben recht op bescherming van hun gedachtengoed. Je accepteert ook dat op alle informatie uit deze site copyright rust en dat je nooit op enigerlei wijze daarvan misbruik zult maken.

Door je te registren, geef je impliciet te kennen dat je met deze voorwaarden akkoord gaat en dat je kennis hebt genomen van deze regels en de gedragscode.

Copyrights


De inhoud van Receptentabel.nl mag je niet downloaden, opslaan, afdrukken en distribueren, tenzij anders vermeld.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van alle informatie, artikelen en recepten binnen Receptentabel.nl ligt bij de makers van Receptentabel.nl, tenzij er een specifieke bronvermelding bij de informatie staat. Wanneer je een bijdrage gebruikt waar een bronvermelding bij staat, mag je deze niet loskoppelen. Als je de bronvermelding weglaat betekent dit een schending van het copyright.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van Receptentabel.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op Receptentabel.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Je mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere opgeslagen informatie binnen Receptentabel.nl openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Receptentabel.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de beschikbare informatie geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie nodig hebt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Receptentabel.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Receptentabel.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Receptentabel.nl verkregen is.

Regels


Hieronder volgen enkele regels waar u zich aan moet houden als u informatie plaats, in welke vorm dan ook, op receptentabel.nl.
  • Informatie of materiaal dat niet past bij de inhoud van Receptentabel.nl of volgens de algemeen geldende normen en waarden ongepast is. Concreet betekent dat: discriminerend, seksistisch of intimiderend materiaal.
  • (kinder)porno
  • illegaal materiaal
  • commercieel materiaal zonder toestemming van de redactie van Receptentabel.nl
  • materiaal waarmee de privacy van onze leden geschonden wordt
  • alle vormen van stalking
  • zich voordoen als een andere gebruiker
Tevens kunt u de voorwaarden voor het winnen van prijzen lezen op de volgende pagina: prijzenvoorwaarden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). De gegevens uit google analytics worden gebruikt ter verbetering van deze website.

Google Analytics


Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Adsense


Deze website maakt tevens gebruik van Google Adsense, een programma om advertenties weer te geven. Om de voortgang en het onderhoud van deze website te bekostigen, wordt er verspreid over de pagina's reclame getoond. Om deze reclame af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, wordt er door externe leveranciers, waaronder Google, gebruik gemaakt van cookies. Google maakt gebruik van de “DART-cookie”. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van je bezoek aan deze en/of andere sites op het internet. Je kunt je afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan.
Het Receptentabel-Team